• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013

Strona internetowa dla rodziców dostępna od dnia 12 marca 2012 r.:

Rejestracja: http://jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl

od 19 marca 2012 roku.

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA: O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Przebieg rekrutacji:

Etap wstępny - informator

Od dnia 12 marca 2012 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie miasta Jelenia Góra. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli publicznych, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola;

Od dnia 19 marca 2012r. rodzic/prawny opiekun dziecka, które rozpoczyna edukację przedszkolną, wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka, otrzymuje hasło i login oraz dostarcza wygenerowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA Miastem Jelenia Góra

Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Jelenia Góra jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do jeleniogórskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Jelenia Góra.

Dzieci zamieszkałe poza Jelenią Górą będą przyjmowane do jeleniogórskich przedszkoli publicznych w trakcie rekrutacji uzupełniającej, w ramach wolnych miejsc. W związku z tym kartę zgłoszenia dziecka spoza Jeleniej Góry należy złożyć od w terminie od 14.05.2012 do 29.06.2012. r. w przedszkolu, które będzie dysponowało wolnymi miejscami. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka niebędącego mieszkańcem Jeleniej Góry do jeleniogórskiego przedszkola publicznego jest uzyskanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody władz gminy, której to dziecko jest mieszkańcem, na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w jeleniogórskim przedszkolu publicznym.

Wypełnianie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 19 marca 2012 roku, godz 9.00 do 5 kwietnia 2012r. do godz. 14.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną do systemu i składanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji rodzic jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do placówki. W karcie zgłoszenia rodzic wskazuje w kolejności przedszkola , do których dziecko stara się o przyjęcie.

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

a) Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia elektronicznie poprzez powyższą stronę internetową, a następnie wydrukuje wypełnioną Kartę Zapisu. Wypełnioną kartę należy podpisać, a następnie złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie)u. Kartę zgłoszenia rodzic składa jedynie w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności składania karty zgłoszenia w pozostałych przedszkolach.

Załącznik nr 1 – abc dla rodzica – przeglądanie oferty i zgłaszanie kandydatury

Załącznik nr 2 - regulamin

b) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic nie ma żadnej możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową kartę zgłoszenia (można ją otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia karty zgłoszenia wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć, w celu rejestracji w systemie elektronicznego naboru. Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie - wynik rekrutacji.

KRYTERIA NABORU i sposób ich dokumentowania* (załącznik nr 2 –regulamin rekrutacji do publicznych przedszkoli w Jeleniej Górze)

lp

Typ kryterium

Sposób udokumentowania

Kryteria podstawowe

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232 ze zmianami)

1

dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

2

dziecko matek lub ojców samotnie je wychowujących

1. Akt zgonu rodzica dziecka;

 

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, wydany w okresie rekrutacji;

 

3. wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej;

 

4. zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności

3

dziecko matek lub ojców, wobec których orzeczono niepełnosprawność, całkowitą niezdolność do pracy lub do samodzielnej egzystencji

1.Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

2. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

4

dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej

Kryteria dodatkowe

5

Dziecko posiadające rodzeństwo kontynuujące pobyt w danym przedszkolu

Karta zgłoszenia

 

6

Dziecko którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola

Karta zgłoszenia

7

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym.

Zaświadczenie z zakładu pracy lub uczelni obojga rodziców/opiekunów prawnych

*W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z Rozporządzenia, o którym mowa wyżej oraz kryteriów dodatkowych, nie będą one uwzględniane w procesie rekrutacji.

Uwaga:

Na potrzeby rekrutacji:

1. za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego dziecka, którego drugi rodzic nie żyje, nie uznał ojcostwa, został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej albo odbywa karę pozbawienia wolności.

2. za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

3. za osobę całkowicie niezdolną do pracy lub samodzielniej egzystencji uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład ubezpieczeń Społecznych.

4. studiowanie w trybie dziennym traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

5. Prowadzenie działalności gospodarczej traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu; w celu udokumentowania spełnia kryterium należy przedstawić zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Nazwa etapu

Data od

Data do

OPIS

Publikacja oferty

12-03-2012 09:00

29-06.2012 14:00

Na stronie internetowej

http://jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl

ogłoszona jest oferta wszystkich publicznych przedszkoli Miasta Jelenia Góra

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

19-03-2012

09:00

05-04-2012

14:00

Wprowadzanie do systemu elektronicznego naboru danych dziecka, otrzymanie hasła i loginu oraz dostarczenie wygenerowanej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru

Publikacja wyników

16-04 –2012

08:00

 

16-04-2012

10:00

przedszkola ogłaszają listy dzieci przyjętych; rodzic wyniki rekrutacji może sprawdzić:

 • w placówce
 • logując się na stronie internetowej dla rodziców

 

Potwierdzanie woli

16-04-2012

08:00

20-04-2012

15:00

Rodzic udaje się do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane dziecko i w celu potwierdzenia przyjęcia dziecka podpisuje umowę o świadczeniu usług przez Miejskie Przedszkola w Jeleniej Górze obowiązująca w danym przedszkolu

 

Ogłoszenie list przyjętych

23-04-2012.

08:00

23-04-2012

10:00

W przedszkolach zostaje wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych do danego przedszkola na rok szkolny 2012/2013

Rekrutacja uzupełniająca

14-05-2012

09:00

29-06-2012

14:00

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej i publikacji na stronie internetowej

http://jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl

informacji o wolnych miejscach w przedszkolach następuje rekrutacja uzupełniająca (poza systemem elektronicznym) w celu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic udaje się z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola, w którym są wolne miejsca.


Regulamin (pdf)

Abc dla rodzica - przegladanie oferty i zglaszanie kandydatury

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow